EGS Project

Skriv under på vårt Manifest för att förbättra energieffektiviteten i skolor PDF Print E-mail
Friday, 05 June 2009 18:53

Med undertecknandet av detta manifest förbinder vi oss till en tydlig förbättring av energieffektiviteten i våra städer, kommuner och regioner.

Med detta manifest erkänner vi, att:

  • Energisparande och bästa möjliga användning av energin är det snabbaste, mest ekonomiska och kostnadsbesparande sättet för att säkra vår energiförsörjning, att uppnå global energirättvisa och klimatskydd och säkerställa hållbar ekonomisk tillväxt på lång sikt.
  • Ökningen av energieffektiviteten och tilltagande användning av förnybar energi bidrar till att miljönedsmutsningen reduceras och klimatförändringarna bromsas ned.
  • Det är viktigt att utbyta erfarenheter, information och goda idéer till att öka energieffektiviteten och till att bygga ut den förnyelsebara energin.
  • Skolor avgörande bidrar till medvetandegörande för en förbättring av energieffektiviteten på lokal och global nivå.
  • Utbildningen och sensibiliseringen för energieffektivitet såväl hos enskilda människor även som hos de lokala aktörerna är mycket viktig och måste förstärkas.

Manifestet ska uppmuntra till handlande och leda till aktioner, som siktar på en meningsfull och effektiv hantering av energi. På frivillig basis avgör de undertecknade skolorna för vilket av de följande tematyngdpunkterna de engagerar sig:

  • Aktivera elever i undervisningen för utforskning av energifrågor och motivera dem till effektiv energianvändning.
  • Utveckla mätmetoder och andra hjälpmedel, för att kontrollera och optimera energieffektiviteten.
  • Utveckla koncept och strategier för effektiv energianvändning inom den egna skolan.
  • Erfarenhetsutbyte och information om goda exempel, aktioner och tekniker, som betydligt kan höja energieffektiviteten i skolor och kommuner.
  • Stödja kommunalpolitik och lokala myndigheter vid höjningen av energieffektiviteten och utbyggnaden av de förnybara energierna.

Sammanfattningsvis erkänner vi att energieffektivitet och förnyelsebara energier är en viktig bas för en hållbar utveckling, då de bidrar till miljö- och klimatskyddet, möjliggör inrättandet av lokala arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, hjälper till att säkra energiförsörjningen, gör oss oberoende av energiprissvängningar samt främjar social sammanhållning och innovationer.

 

 

Stämpel, datum, underskrift

 

Tillkännage offentligt, att du har undertecknat detta manifest, genom att registrera dig

Last Updated on Friday, 05 June 2009 19:06
 

Subscribe for our newsletterReceive HTML?

Login

You are here  : Home EGS in your Country Sweden